Fonden støtter nedenstående formål

Benyt Otto Mønsteds Fonds online ansøgningssystem – link til systemet findes nederst på siden.

Nedenfor kan du læse de betingelser, oplysninger og dokumenter, som fonden ønsker for de enkelte formål.

Der er forskellige ansøgningsfrister for de enkelte formål, hvilket er anført under de specifikke formål.

Meritgivende studie- eller praktikophold

Meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet på minimum 3 måneder (et eller to semestre) for ingeniør-studerende fra DTU og AAU, samt for cand. merc. kandidat og bachelor studerende fra CBS.

Betingelser:
– For at være berettiget til indeværende ansøgningsperiode, skal opholdet forventes afsluttet efter 1. maj 2019.
– Karaktergennemsnit på minimum 8.
– Fonden støtter maksimalt med 10.000 kr.

Ansøgningen skal være fonden i hænde senest 1. marts 2019

Dokumentationskrav ved indsendelse af ansøgning:
– Ajourført karakterblad.
– Forhåndsmerit – kan uploades efter 1. marts.
– Optagelsesdokument/invitation/praktikaftale – kan uploades efter 1. marts.
– For AAU-ansøgere: Indskrivningsbekræftelse fra AAU, der dokumenterer optagelse på ingeniøruddannelse.
– Bilag som motiveret ansøgning, CV, anbefalinger etc., er ikke et krav, men værdsættes.

Næste ansøgningsperiode: 10. januar 2020 – 1. marts 2020

Kongresdeltagelse i udlandet

Kongresdeltagelse i udlandet for ph.d., post.doc., adjunkt og videnskabelige assistenter, samt kandidat/bachelor-studerende fra DTU, AAU (ingeniøruddannelserne) og CBS.

Fastansatte lærere (lektor, professor, etc.) videnskabelige medarbejdere, eksterne lektorer samt gæste-phd., gæsteprofessorer o.lign. er ikke ansøgningsberettigede til kongresrejser.

Betingelser:
– Ansøger skal have dansk CPR-nummer.
– Der ydes kun støtte til én kongresdeltagelse per kalenderår.
– Kongresser, der ikke har et klart merkantilt eller teknisk sigte vil blive afvist.
– Ansøger skal være aktivt deltagende på kongressen, ved eksempelvis oral/poster præsentation.
– Der uddeles maksimum støtte til to deltagere per mundtlig bidrag/poster.
– Kongresdeltagelsen skal føre til en publicering.
– Det er en forudsætning for støtte, at institutionen bidrager økonomisk op om kongresdeltagelsen.
– Fonden støtter maksimalt med et beløb svarende til institutionens bidrag, og kun i ganske særlige tilfælde vil det bevilgede beløb udgøre mere end 7.500 kr.

Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 31 dage før afrejse.

Dokumentationskrav ved indsendelse af ansøgning:
– Videnskabelig artikel/abstract (ved upload af kort abstract, bedes i supplere med videnskabeligt materiale i form af arbejdsrapport/foreløbig artikel etc.).
– Invitation til kongressen.
– Underskrevet støtteerklæring fra institut, hvori støtten og omfanget heraf bekræftes.
– Dokumentation for publicering – kan uploades efter kongressen er afholdt (eksempelvis i form af den konkrete publikation, proceedings, eller bekræftelse på publicering fra kongressen).

Ansøgningsfrist: Løbende

Forskningsophold i udlandet

Forskningsophold i udlandet på minimum 3 måneder og kun i særlige tilfælde i mere end 1 år. For ansatte lærere, ph.d., post.doc. samt videnskabelige medarbejdere fra DTU, AAU (ingeniøruddannelserne) og CBS.

Eksterne lektorer samt gæste-phd., gæsteprofessorer o.lign. er ikke ansøgningsberettigede.

Betingelser:
– Ansøger skal have dansk CPR-nummer.
– Der ydes kun støtte til ét forskningsophold per kalenderår.
– Ansættelsesforholdet skal være uændret under udlandsopholdet, dvs. at lønforhold mv. skal være det samme før, under og efter udlandsopholdet.
– Det er en forudsætning for støtte, at institutionen bidrager økonomisk til forskningsopholder, udover løn.
– Fonden støtter maksimalt med et beløb svarende til institutionens bidrag, og kun i ganske særlige tilfælde vil det bevilgede beløb udgøre mere end 5.000 kr. om måneden.
– Fonden støtter ikke omkostninger til forsøgsemner mv. i forbindelse med forskningsophold.
– Fonden støtter kun udgifter forbundet med opholdet, dvs. merudgifter.
– Der ydes normalt ikke støtte til medrejsende familie, samt ud- og hjemrejse i løbet af opholdet.
– Leveomkostninger skal være de forventede faktiske omkostninger, og ikke dagpengesatser.
– Såfremt bolig i Danmark ikke kan fremlejes, skal det begrundes i ansøgningen.

Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 2 måneder før afrejse.

Dokumentationskrav ved indsendelse af ansøgning:
– Institutionens/vejleders anbefaling.
– Invitation fra værtsinstitutionen.
– Underskrevet støtteerklæring fra instituttet, hvori det bekræftes at der støttes (udover løn) og omfanget af støtten.

Ansøgningsperiode: Løbende

Udenlandske gæsteprofessorater

Udenlandske gæsteprofessorater ved DTU og CBS.

Det er institutionen der indstiller institutternes ansøgninger om udenlandske gæsteprofessorater til fonden.

Ansøgningen skal være fonden i hænde senest 5. juni 2019

Opslag på dansk
Opslag på engelsk

Opslag om gæsteprofessorater sendes til institutionerne i december/januar.

Ansøgningsperiode: Medio februar – primo juni

Særlige formål

Særlige formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv eller i øvrigt være til ære for Danmark.

Praksis gennem de seneste år:

 • OMF støtter internationale kongresser der afholdes på eller i tilknytning til DTU, AAU (ing. uddannelserne) eller CBS. Støtten vil typisk være i form af underskudsgaranti.
 • OMF støtter projekter, der har til formål at øge tilgangen af studerende til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.
 • OMF støtter større kulturelle initiativer, hvor Danmarks ære kommer i betragtning, forudsat, at det styrker Danmarks handel og industri.

Der ydes ikke støtte til:

 • Apparatur-anskaffelser til forsknings- og undervisningsformål.
 • Produktudvikling.
 • Forskningsprojekter.

Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 4 måneder før konferencens/projektets start. 

Samme projekt/aktivitet/konference vil som hovedregel ikke blive støttet mere end 3 gange (herunder ofte med aftagende støtte).

Ved udstedelse af underskudsgaranti, er garantien dækkende makimalt 6 måneder efter konferencens/eventens afslutning.

I vores årsberetninger HER, kan du finde oversigter over de Særlige Formål, der har modtaget støtte.

Dokumentationskrav ved indsendelse af ansøgning:
– Projektbeskrivelse.
– Budget for projektet/aktiviteten.
– Dokumentation på bankoplysninger.
– Bilag som årsregnskab, anbefalinger etc. er ikke et krav, men værdsættes.

Ansøgningsfrist: Løbende

Nyt Formål – Den Lyse Idé

Den Lyse Idé uddeles igen i 2020, mere information herom senere på året.

Otto Mønsteds forskningsbaserede innovationspris ”Den Lyse Idé” uddeles én gang årligt (næste gang i maj 2020). Her præmieres 3 lyse idéer med et stort forretningsmæssigt potentiale, som kan skabe værdi for det danske samfund og erhvervsliv, samt tjene til Danmarks ære.

Indstillinger modtages fra bachelor/kandidat-studerende, ph.d. og post.doc. Der kan både søges individuelt eller på vegne af en gruppe.

Indstillingen skal være fonden i hænde medio marts 

Betingelser:
– Ansøger skal have dansk CPR-nummer.
– Ansøger/gruppen skal have en Lys Idé, med et kommercielt potentiale.
– Motivationen til at tage det næste skridt i udviklingen af ens idé.

Dokumentationskrav ved indsendelse af indstilling:
– Institutionens/vejleders anbefaling.
– CV
– En formidlingstekst (3-5 sider), hvor følgende 5 beskrivelser skal besvares og udfyldes i online ansøgningssystemet:

 • Overordnet argumentation for indstillingen.
 • Forskningsfelt og forskningsresultater.
 • “Den Lyse Idé”.
 • Samspillet med og værdien for dansk erhvervsliv.
 • Betydningen og anvendelse af eventuelle midler.

Ansøgningsperiode: medio januar – medio marts 

Juryen (læs mere her), med formand – Bo Stærmose, udvælger 3 prismodtagere af ”Den Lyse Idé”. Tildelingen vil i særlig grad basere sig på indstillingens formidlingstekst, ud fra følgende vurderingskriterier:

 • Excellence i tanke, analyse og dokumentation.
 • Graden af originalitet i forskning og/eller produkt, proces etc.
 • Sandsynlighed for at “Den Lyse Idé” kan implementeres.
 • Forskningsarbejdes betydning for samfund og dansk erhvervsliv.
 • Graden af samarbejde med erhvervslivet.
 • Graden af forretningsmæssig vision og forståelse der er udvist i forskningsarbejdet.

Alle kandidater får tilbagemelding på deres indstilling senest primo maj.

Vinderne af Den Lyse Idé 2019 blev annonceret til MADE´s årsdag onsdag den 22. maj 2019 i Industriens Hus, hvor også uddelingen af Otto Mønsteds MADE Award fandt sted. Læs mere om prisoverrækkelsen HER.

Priserne:
1. Præmie er 200.000 kr. til videre forskningsarbejde.
2. Præmie er 100.000 kr. til videre forskningsarbejde.
3. Præmie er 50.000 kr. til videre forskningsarbejde.

Læs opslag

 

Fonden bevilger IKKE midler til

Pensioner
Almindelig understøttelse
Belønninger til personer
Grupperejser for studerende

MBA/e-MBA uddannelser
Hele masteruddannelser
Ph.d. uddannelse
Forskningsprojekter

Online ansøgningssystem