Fonden støtter nedenstående formål

Benyt Otto Mønsteds Fonds online ansøgningssystem – link til systemet findes nederst på siden.

Nedenfor kan du læse de betingelser, oplysninger og dokumenter, som fonden ønsker for de enkelte formål.

Læs venligst alle oplysningerne inden du ansøger, for at sikre dig du er berettiget og opfylder de nødvendige krav.

Der er forskellige ansøgningsfrister for de enkelte formål, hvilket er anført under de specifikke formål.

Meritgivende studie- eller praktikophold

Ansøgningsberettiget:
–  Ingeniør-studerende ved DTU og AAU
–  Erhvervsøkonomistuderende (Bachelor/Kandidat – cand.merc.) ved CBS og AU.

Betingelser:
– Meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet på minimum 3 måneder (et eller to semestre).
– For at være berettiget til indeværende ansøgningsperiode, forventes opholdet afsluttet efter 1. maj 2020.
– Karaktergennemsnit på minimum 8.
– Meritgodkendte fag svarende til minimum 15 ECTS.
– Fonden støtter maksimalt med 10.000 kr.

Ansøgningen skal være fonden i hænde senest 1. marts 2021

Dokumentationskrav ved indsendelse af ansøgning:
– Ajourført karakterblad.
– Godkendt forhåndsmerit – kan uploades efter 1. marts 2020.
– Optagelsesdokument – kan uploades efter 1. marts 2020.
– For AAU-ansøgere: Indskrivningsbekræftelse fra AAU, der dokumenterer optagelse på ingeniøruddannelse (Cand.polyt).
– For AU-ansøgere: Indskrivningsbekræftelse fra AU, der dokumenterer optagelse på Cand.merc uddannelse.
– Bilag som motiveret ansøgning, CV, anbefalinger etc., er ikke et krav, men værdsættes.

Ansøgningsperiode: 10. januar 2021 – 1. marts 2021

Kongresdeltagelse i udlandet

Ansøgningsberttiget:
– Fastansatte lærere (adjunkt, lektor, professor, etc.), bachelor/kandidat-studerende, ph.d. studerende, post.doc. og videnskabelige medarbejdere ved DTU, AAU (ingeniøruddannelserne) og CBS.
– Ph.d. studerende inden for Cand.merc. uddannelserne ved AAU, AU, og SDU.
– Ph.d. studerende inden for ingeniøruddannelserne (Cand.polyt.) ved AU og SDU.

Betingelser:
– Ansøger skal have dansk CPR-nummer.
– Der ydes maksimum støtte til 1 kongresdeltagelse per kalenderår.
– Der ydes maksimum støtte til 2 kongresdeltagelser inden for en 5 årige periode – gældende fra 1/1 2020. Legater modtaget inden 2020 er indgår ikke under denne betingelse.
– Kongresser, der ikke har et klart merkantilt eller teknisk sigte vil blive afvist.
– Ansøger skal være aktivt deltagende på kongressen, ved eksempelvis oral/poster præsentation.
– Der uddeles maksimum støtte til to deltagere per mundtlig bidrag/poster.
– Kongresdeltagelsen skal føre til en publicering.
– Det er en forudsætning for støtte, at institutionen bidrager økonomisk op om kongresdeltagelsen.
– Fonden støtter maksimalt med et beløb svarende til institutionens bidrag, og kun i ganske særlige tilfælde vil det bevilgede beløb udgøre mere end 7.500 kr.

Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 31 dage før afrejse.

I tilfælde hvor alle dokumenter (eller usikkerhedsmomenter med VISA eller værtskonferencen) ikke er på plads 31 dage før afrejse, bedes i venligst indsende ansøgningen inden deadline alligevel, og herefter eftersende de manglende dokumenter. Gør venligst opmærksom på dette i ansøgningen.

Dokumentationskrav ved indsendelse af ansøgning:
– Videnskabelig artikel/abstract (ved upload af kort abstract, bedes i supplere med videnskabeligt materiale i form af arbejdsrapport/foreløbig artikel etc.).
– Invitation til kongressen.
– Underskrevet støtteerklæring fra institut, hvori støtten og omfanget heraf bekræftes.
– Dokumentation for publicering – kan uploades efter kongressen er afholdt (eksempelvis i form af den konkrete publikation, proceedings, eller bekræftelse på publicering fra kongressen).

Ansøgningsfrist: Løbende

Forskningsophold i udlandet

Ansøgningsberettiget:
– Fastansatte lærere (adjunkt, lektor, professor, etc.), ph.d. studerende, post.doc. og videnskabelige medarbejdere ved DTU, AAU (ingeniøruddannelserne) og CBS.
– Ph.d. studerende inden for Cand.merc. uddannelserne ved AAU, AU, og SDU.
– Ph.d. studerende inden for ingeniøruddannelserne (Cand.polyt.) ved AU og SDU.

Betingelser:
– Ansøger skal have dansk CPR-nummer.
– Forskningsophold i udlandet på minimum 3 måneder.
– Der ydes maksimum støtte til 1 forskningsophold inden for en 5-årig periode – gældende fra 1/1 2020. Legater modtaget inden 2020 er indgår ikke under denne betingelse
– Ansættelsesforholdet skal være uændret under udlandsopholdet, dvs. at lønforhold mv. skal være det samme før, under og efter udlandsopholdet.
– Det er en forudsætning for støtte, at institutionen bidrager økonomisk til forskningsopholder, udover løn.
– Fonden støtter maksimalt med et beløb svarende til institutionens bidrag, og kun i ganske særlige tilfælde vil det bevilgede beløb udgøre mere end 5.000 kr. om måneden.
– Fonden støtter ikke omkostninger til forsøgsemner mv. i forbindelse med forskningsophold.
– Fonden støtter kun udgifter forbundet med opholdet, dvs. merudgifter (der støttes ikke op om alm. leveomkostninger, såsom til mad).
– Der ydes normalt ikke støtte til medrejsende familie, samt ud- og hjemrejse i løbet af opholdet.
– Såfremt bolig i Danmark ikke kan fremlejes, skal det begrundes i ansøgningen.

Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 31 dage før afrejse.

Den normale deadline på 2 måneder er midlertidigt ændret til 1 måned, og vil være gældende så længe Covid-19 har store konsekvenser for planlægning og afholdelse af forskningsophold.
Ændringen kan betyde at ansøger i nogle tilfælde modtager svar efter opholdet er påbegyndt.

I tilfælde hvor alle dokumenter (eller usikkerhedsmomenter med VISA eller værtsinstitutionen) ikke er på plads 1 måned før afrejse, bedes i venligst indsende ansøgningen inden deadline alligevel, og herefter eftersende de manglende dokumenter. Gør venligst opmærksom på dette i ansøgningen.

Dokumentationskrav ved indsendelse af ansøgning:
– Institutionens/vejleders anbefaling.
– Invitation fra værtsinstitutionen.
– Underskrevet støtteerklæring fra instituttet, hvori det bekræftes at der støttes (udover løn) og omfanget af støtten.

Ansøgningsperiode: Løbende

Udenlandske gæsteprofessorater

Udenlandske gæsteprofessorater ved DTU og CBS.

Det er institutionen der indstiller institutternes ansøgninger om udenlandske gæsteprofessorater til fonden.

Ansøgningen skal være fonden i hænde senest 6. juni 2021

Opslag på dansk 2020
Opslag på engelsk 2020

Opslag om gæsteprofessorater sendes til institutionerne i januar.

Næste ansøgningsperiode: 15 februar – 6 juni 2021 

Særlige formål

Særlige formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv eller i øvrigt være til ære for Danmark.

Det ydes blandt andet støtte til:

 • Internationale kongresser med fokus på handels- og tekniske områder. Der ydes kun støtte til kongresser afholdt i tilknytning til DTU, AAU, SDU, AU og CBS.
  Der ydes kun i ganske særlige tilfælde støtte til internationale konferencer/workshops, hvis der ikke betales deltagergebyr. Støtten vil typisk være i form af underskudsgaranti.
 • Projekter hvor Danmarks ære kommer i betragtning, forudsat, at det styrker Danmarks handel og industri.
 • Projekter der går på tværs af uddannelsesinstitutioner.
 • Udenlandske undervisere til danske institutioner.

Der ydes ikke støtte til:

 • Apparatur-anskaffelser til forsknings- og undervisningsformål.
 • Produktudvikling.
 • Forskningsprojekter med løn.
 • Bogudgivelser.

Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 4 måneder før konferencens/projektets start. 

Samme projekt/aktivitet/konference vil som hovedregel ikke blive støttet mere end 3 gange (herunder ofte med aftagende støtte).

Ved udstedelse af underskudsgaranti, er garantien dækkende maksimalt 6 måneder efter konferencens/eventens afslutning.

I vores årsberetninger HER, kan du finde oversigter over de Særlige Formål, der har modtaget støtte.

Dokumentationskrav ved indsendelse af ansøgning:
– Projektbeskrivelse.
– Budget for projektet/aktiviteten.
– Dokumentation på bankoplysninger.
– Bilag som årsregnskab, anbefalinger etc. er ikke et krav, men værdsættes.

Ansøgningsfrist: Løbende

Den Lyse Idé

Den Lyse Idé 2020 er uddelt. Yderligere information vedrørende Den Lyse Idé 2021 senere på året, hvor det igen vil være muligt at indstille ens idéer.   

Otto Mønsteds forskningsbaserede innovationspris ”Den Lyse Idé” uddeles én gang årligt (næste gang i 2021). Her præmieres 2 lyse idéer med et stort forretningsmæssigt potentiale, som kan skabe værdi for det danske samfund og erhvervsliv, samt tjene til Danmarks ære. Prisen vil ikke blot være en hyldest af forskningsarbejdet, men tilskynde og inspirere dem i videreudviklingen af deres idé.

I forlængelse heraf ønsker Otto Mønsteds Fond at uddele 2 priser inden for følgende områder:
– 250.000 kr. til den bedste idé inden for handel
– 250.000 kr. til den bedste idé inden for teknik

Midlerne er skattepligtige og forventes anvendt til videreudvikling af Den Lyse Idé.

Indstillingen skal være fonden i hænde senest 4 marts 2020 

Kandidater:
– Ansøger skal have dansk CPR-nummer.
– Indstillinger modtages fra bachelor/kandidat-studerende, ph.d. og post.doc tilknyttet et af de 8 universiteter i Danmark. Der kan både søges individuelt eller på vegne af en gruppe.
– Hvis der ansøges som gruppe, skal projektet/ideen primært være drevet af studerende og/eller unge forskere (bachelor/kandidat-studerende, ph.d. og post.doc.).
– En lys idé med kommercielt potentiale, der har formået at kombinere høj forskningsfaglig indsigt med stærk forretningsforståelse.
– Motivationen til at tage det næste skridt i udvikling af ens idé.
– Ansøgere som tidligere har fået afslag, er berettiget til at indstille ved Den Lyse Idé 2020.
– Hvis idéen tidligerer har modtaget priser, kan den ikke indstilles til Den Lyse Idé.

Dokumentationskrav ved indsendelse af indstilling:
– Institutionens/vejleders anbefaling.
– CV.
– En beskrivelse (2-3 sider) hvor følgende 4 punkter skal besvares og udfyldes i vores online ansøgningssystemet:

 • Den Lyse Idé.
 • Samspillet med og værdien for dansk erhvervsliv.
 • Konkurrenter på markedet
 • Betydningen og anvendelse af eventuelle midler.

Ansøgningsperiode: 15 januar – 4 marts 2020 

Juryen (læs mere her) med formand – Bo Stærmose, udvælger 2 prismodtagere af ”Den Lyse Idé”. Tildelingen vil i særlig grad basere sig på indstillingens formidlingstekst, ud fra følgende 4 vurderingskriterier:

 • Excellence i tanke, formidling, analyse og dokumentation
 • Graden af forretningsmæssig vision og forståelse
 • Sandsynligheden for at Den Lyse Idé implementeres
 • Idéens værdi og betydning for dansk erhvervsliv

Juryen:

Alle kandidater får tilbagemelding på deres indstilling i maj 2020.

Vi gør opmærksom på at et eventuelt afslag, som hovedregel ikke begrundes.

Vinderne af Den Lyse Idé 2020 blev offentliggjort ved et mindre arrangement i København den 25 september (ændret grundet Covid-19). Otto Mønsteds MADE Award uddeles senere på året (formodentlig oktober 2020).

Læs mere om vinderne af Den Lyse Idé 2020 HER.

Priserne:
250.000 kr. til den bedste idé, produkt, proces eller løsning inden for business.
250.000 kr. til den bedste idé, produkt, proces eller løsning inden for science.

Midlerne er skattepligtige og forventes anvendt til videreudvikling af Den Lyse Idé.

Tryk her for at læse opslaget for Den Lyse Idé 2020

Se videoen fra sidste års Bright Idea Award

 

Fonden bevilger IKKE midler til

Pensioner
Almindelig understøttelse
Grupperejser for studerende

MBA/e-MBA uddannelser
Hele Ph.d./masteruddannelser
Forskningsprojekter

Online ansøgningssystem