Fonden støtter nedenstående formål

Benyt Otto Mønsteds Fonds online ansøgningssystem – link til systemet findes nederst på siden.

Nedenfor kan du læse de betingelser, oplysninger og dokumenter, som fonden ønsker for de enkelte formål.

Læs venligst alle oplysningerne inden du ansøger, for at sikre dig du er berettiget og opfylder de nødvendige krav.

Der er forskellige ansøgningsfrister for de enkelte formål, hvilket er anført under de specifikke formål.

Der gives ikke begrundelser for afslag, og konkrete spørgsmål om vurdering af ansøgning og udfald drøftes ikke.

Det er et krav at alle bevillingsmodtagere efter endt ophold/projekt uploader rapport og regnskab.

Ansøger skal selv udfylde og indsende ansøgningen.

Meritgivende studie- eller praktikophold

Ansøgningsberettiget:
–  Ingeniør-studerende ved DTU, AAU og SDU.
–  Erhvervsøkonomistuderende (Bachelor/Kandidat – cand.merc.) ved CBS og AU.

Betingelser:
– Meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet på minimum 3 måneder (et eller to semestre).
– For at være berettiget til indeværende ansøgningsperiode, forventes opholdet afsluttet efter 1. maj 2022.
– Karaktergennemsnit på minimum 8.
– Meritgodkendte fag svarende til minimum 15 ECTS.
– Fonden støtter maksimalt med 10.000 kr.

Næste ansøgningsperiode: 10. januar 2023 – 1. marts 2023

Dokumentationskrav ved indsendelse af ansøgning:
– Ajourført karakterblad.
– Godkendt forhåndsmerit – kan uploades efter 1. marts 2022.
– Optagelsesdokument – kan uploades efter 1. marts 2022.
– For AAU/SDU-ansøgere: Indskrivningsbekræftelse fra AAU/SDU, der dokumenterer optagelse på ingeniøruddannelse (Cand.polyt).
– For AU-ansøgere: Indskrivningsbekræftelse fra AU, der dokumenterer optagelse på Cand.merc uddannelse.
– Bilag som motiveret ansøgning, CV, anbefalinger etc., er ikke et krav, men værdsættes.

Kongresdeltagelse i udlandet

Ansøgningsberttiget:
– Bachelor/kandidat-studerende, ph.d. studerende, post.doc. og videnskabelige medarbejdere på cand.merc- og ingeniøruddannelserne ved DTU, CBS, AAU, AU, og SDU.
– Fastansatte lærere (adjunkt, lektor, professor, etc.) ved DTU, CBS og AAU (ingeniøruddannelserne).
– I særlige tilfælde ydes støtte til emeritus og nyuddannede kandidaters kongresdeltagelse, og til summer school ophold for ph.d. studerende.

Betingelser:
– Ansøger skal have dansk CPR-nummer og dansk bankkonto.
– Der ydes maksimum støtte til 1 kongresdeltagelse per kalenderår.
– Der ydes maksimum støtte til 2 kongresdeltagelser inden for en 5 årige periode – gældende fra 1/1 2020. Legater modtaget før 2020, har altså ingen indflydelse.
– Kongresser, der ikke har et klart merkantilt eller teknisk sigte vil blive afvist.
– Ansøger skal være aktivt deltagende på kongressen, ved eksempelvis oral/poster præsentation.
– Der uddeles maksimum støtte til to deltagere per mundtlig bidrag/poster.
– Kongresdeltagelsen skal føre til en publicering.
– Det er en forudsætning for støtte, at institutionen bidrager økonomisk op om kongresdeltagelsen.
– Fonden støtter maksimalt med et beløb svarende til institutionens bidrag, og maksimalt med 7.500 kr.

Såfremt konferencen ikke afholdes i udlandet, frafalder det eventuelle bevillingstilsagn. Der støttes ikke op om virtual afholdelses af konferencer i Danmark. Det er derfor heller ikke muligt at søge støtte til online deltagelse.

Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 31 dage før afrejse.

I tilfælde hvor alle dokumenter (eller usikkerhedsmomenter med VISA eller værtskonferencen) ikke er på plads 31 dage før afrejse, bedes i venligst indsende ansøgningen inden deadline alligevel, og herefter eftersende de manglende dokumenter. Gør venligst opmærksom på dette i ansøgningen.

Dokumentationskrav ved indsendelse af ansøgning:
– Videnskabelig artikel/abstract
– Invitation til kongressen.
– Underskrevet støtteerklæring fra institut, hvori støtten og omfanget heraf bekræftes.
– Dokumentation for publicering – kan uploades efter kongressen er afholdt (eksempelvis i form af den konkrete publikation, proceedings, eller bekræftelse på publicering fra kongressen).

Ansøgningsperiode: Løbende

Forskningsophold i udlandet

Ansøgningsberettiget:
– Ph.d. studerende, post.doc. og videnskabelige medarbejdere på cand.merc- og ingeniøruddannelserne ved DTU, CBS, AAU, AU, og SDU.
– Fastansatte lærere (adjunkt, lektor, professor, etc.) ved DTU,  CBS og AAU (ingeniøruddannelserne).

Betingelser:
– Ansøger skal have dansk CPR-nummer og dansk bankkonto.
– Forskningsophold i udlandet på minimum 3 måneder
– Der ydes maksimum støtte til 1 forskningsophold inden for en 5-årig periode – gældende fra 1/1 2020. Legater modtaget før 2020, har altså ingen indflydelse.
– Ansættelsesforholdet skal være uændret under udlandsopholdet, dvs. at lønforhold mv. skal være det samme før, under og efter udlandsopholdet.
– Det er en forudsætning for støtte, at institutionen bidrager økonomisk til forskningsopholder, udover løn.
– Fonden støtter maksimalt med et beløb svarende til institutionens bidrag, og maksimalt med 5.000 kr. om måneden.
– Fonden støtter ikke omkostninger til forsøgsemner mv. i forbindelse med forskningsophold.
– Fonden støtter kun udgifter forbundet med opholdet, dvs. merudgifter (der støttes ikke op om alm. leveomkostninger, såsom til mad).
– Der ydes ikke støtte til medrejsende familie, samt ud- og hjemrejse i løbet af opholdet.

Såfremt opholdet ikke afholdes i udlandet, frafalder det eventuelle bevillingstilsagn. Der støttes ikke op om forskningsophold i Danmark.

Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 2 måneder før afrejse.

I tilfælde hvor alle dokumenter (eller usikkerhedsmomenter med VISA eller værtsinstitutionen) ikke er på plads 2 måneder før afrejse, bedes i venligst indsende ansøgningen inden deadline alligevel, og herefter eftersende de manglende dokumenter. Gør venligst opmærksom på dette i ansøgningen.

Dokumentationskrav ved indsendelse af ansøgning:
– Institutionens/vejleders anbefaling.
– Invitation fra værtsinstitutionen.
– Underskrevet støtteerklæring fra instituttet, hvori det bekræftes at der støttes (udover løn) og omfanget af støtten.

Ansøgningsperiode: Løbende

Udenlandske gæsteprofessorater

Udenlandske gæsteprofessorater ved DTU, CBS, AAU, AU og SDU.

Der kan kun ansøges af tekniske (ingeniørfaglige) og merkantile institutter.

Det er institutionen der indstiller institutternes ansøgninger om udenlandske gæsteprofessorater til fonden.

Ansøgningen skal være fonden i hænde senest 6. juni 2022

Opslag på dansk 2022
Opslag på engelsk 2022

Opslag om gæsteprofessorater sendes til institutionerne i januar.

Næste ansøgningsperiode: 15 februar – 6 juni 2022 

Særlige formål

Særlige formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv eller i øvrigt være til ære for Danmark.
Særlige Formål skal fortolkes bredt. Projekterne skal være almennyttige og aktiviteten skal bidrage til at styrke Danmarks handel og industri.

Det ydes blandt andet støtte til:

 • Internationale kongresser med fokus på handels- og tekniske områder. Der ydes kun støtte til kongresser afholdt i tilknytning til DTU, AAU, SDU, AU og CBS.
  Der ydes kun i ganske særlige tilfælde støtte til internationale konferencer/workshops, hvis der ikke betales deltagergebyr. Støtten vil typisk være i af underskudsgaranti.
 • Projekter hvor Danmarks ære kommer i betragtning, forudsat, at det styrker Danmarks handel og industri.
 • Projekter der kombinerer handel og teknologi, eksempelvis samarbejde på tværs af CBS og DTU.
 • Projekter der går på tværs af uddannelsesinstitutioner.
 • Undervisningsforløb/aktiviteter der fremmer læreres kompetencer.
 • Udenlandske undervisere til danske institutioner.
 • Konkrete events/aktiviteter der er til fremme for entreprenørskab.
 • Initiativer der bygger bro mellem studerende/startups og dansk erhvervsliv.
 • Permanente kulturelle tiltag med fokus på teknologi og handel.
 • I særlige tilfælde projekter der fremmer Danmarks samfundsnyttige formål.

Der ydes IKKE støtte til:

 • Hele uddannelsesforløb
 • MBA/EMBA uddannelse
 • Apparatur anskaffelser til forsknings- og undervisningsformål
 • Forskningsprojekter eller grundforskning
 • Almindelig understøttelse og pension
 • Kunstnerstøtte
 • Grupperejser for studerende
 • Partipolitiske projekter
 • Bogudgivelser, filmprojekter, tidsskrifter, magasiner etc.
 • Projekter, hvor størstedelen af aktiviteter allerede har fundet sted
 • Projekter der primært er udviklet af private/kommercielle virksomheder, herunder konsulenthuse
 • Aktiviteter der for ansøger udelukkende tjener et indtjeningsmæssigt formål
 • Produktudvikling
 • Projekter hvor store dele af budgettet udgøres af høje drifts- og lønudgifter
 • Fonden støtter ikke statslige og kommunale projekter eller kerneopgaver

Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 4 måneder før konferencens/projektets start. 

Samme projekt/aktivitet/konference vil som hovedregel ikke blive støttet mere end 3 gange (herunder ofte med aftagende støtte).

Ved udstedelse af underskudsgaranti, er garantien dækkende maksimalt 6 måneder efter konferencens/eventens afslutning.

Generelt støttes der helst op om non-profit initiativer og projekter som er igangsat og udviklet af foreninger og organisationer, samt de 8 danske universiteter. Otto Mønsteds Fond støtter indsatser i hele Danmark.

Fonden er risikovillig, og stræber efter at de uddelte midler går til almennyttige, innovative og fremtidsorienterede projekter.

I vores årsberetninger HER, kan du finde oversigter over de Særlige Formål, der har modtaget støtte.

Dokumentationskrav ved indsendelse af ansøgning:
– Projektbeskrivelse.
– Budget for projektet/aktiviteten.
– Dokumentation på bankoplysninger.
– Bilag som årsregnskab, anbefalinger etc. er ikke et krav, men værdsættes.

Ansøgningsperiode: Løbende

Den Lyse Idé 2022

Otto Mønsteds Fond uddeler prisen Den Lyse Idé igen i maj 2022. Med prisen ønsker Otto Mønsteds Fond at belønne, anerkende og hylde idéer, der kan skabe værdi for det danske samfund og erhvervsliv, samt tjene til Danmarks ære. To idéer med stort forretningsmæssigt potentiale præmieres med i alt 500.000 kroner.

Erhvervsmanden Otto Mønsted gjorde en forskel og ønskede at give andre mulighed for selvsamme. Dét at støtte unge lovende forskere og sørge for bedre vilkår til at indfri deres potentiale, var noget Otto Mønsted vægtede højt.

Otto Mønsteds pris Den Lyse Idé uddeles som anerkendelse til forskningstalenter med den rette innovative idé, produkt, proces eller løsning. Prisen vil ikke blot være en hyldest af forskningsarbejdet, men også tilskynde og inspirere vinderne i videreudviklingen af deres idé.

I forlængelse heraf ønsker Otto Mønsteds Fond at uddele to priser inden for følgende områder:

– 250.000 kr. til den bedste Early-stage idé

og

– 250.000 kr. til den bedste Late-stage idé

Udover ovenstående priser kan juryen vælge at uddele prisen ”Årets bobler”. Denne pris uddeles til en lys idé, som ikke har vundet  hovedpræmien,  men alligevel har gjort et særligt indtryk på juryen.

Kandidater:

 •  Indstillinger modtages som udgangspunkt fra bachelor/kandidat-studerende, ph.d., og post.doc, der er tilknyttet et af de otte universiteter i Danmark. Der kan både søges individuelt eller på vegne af en gruppe.
 • En lys idé med kommercielt potentiale, der har formået at kombinere høj faglig indsigt med stærk forretningsforståelse.
 • Ansøgere, som tidligere har fået afslag, er berettiget til indstilling af Den Lyse Idé igen i 2022.

 Idéer, som tidligere har modtaget større priser (over 200.000 kroner), kan ikke indstilles til Den Lyse Idé.

Indstillingsprocedure

 • Indstillingen skal udfyldes og indsendes via Otto Mønsteds Fonds ansøgningssystem
 • Indstillingen skal indeholde anbefaling fra institutionen eller vejleder, samt besvarelse af tre punkter.

Juryen vurderer indstillingen ud fra følgende parametre:

 • Excellence i tanke, formidling, analyse og dokumentation og graden af forretningsmæssig vision og forståelse
 • Sandsynligheden for at Den Lyse Idé kan implementeres og idéens værdi samt betydning for dansk erhvervsliv

Der åbnes op for indstillinger til Den Lyse Idé igen i 2023, skriv til omf@omfonden.dk, hvis du vil have en reminder når ansøgningsperioden åbner. 

Juryen vælger to vindere af ”Den Lyse Idé”, som offentliggøres på Frederiksberg onsdag den 25. maj 2022.

Al information, herunder beskrivelser og uploadede dokumenter behandles fortroligt i Otto Mønsteds Fond og af jury. Der vil dog være forpligtelser såfremt ens idé bliver nomineret til Den Lyse Idé (en samtykkeerklæring med yderligere information herpå skal accepteres før indstillingen kan indsendes).

Midlerne er skattepligtige og forventes anvendt til videreudvikling af Den Lyse Idé.

Alle kandidater får tilbagemelding på deres indstilling omkring maj 2022.

Vi gør opmærksom på at et eventuelt afslag, som hovedregel ikke begrundes.

Spørgsmål til prisen kan rettes til: omf@omfonden.dk eller til adm. direktør Nina Movin på: ncm@ottomoensted.dk.

Læs opslaget om Den Lyse Idé 2022 her.

Læs mere om vinderne af Den Lyse Idé 2021.

Læs om Den Lyse Idé på engelsk

Se videoen der præsenterer nogle af de tidligere vindere af Den Lyse Idé.

OTTO MØNSTEDS INNOVATIONS- OG ENTREPRENØRSKABSPROGRAM

Otto Mønsteds Fond sender årligt 20 personer afsted til deltagelse ved et Innovations- og Entreprenørskabsprogram.
Programmet er udarbejdet i samarbejde med Technische Universität München (TUM) og Innovation Centre Danmark i München, og bliver afholdt for første gang i 2022 i München.

Ansøgningsperiode: 2 september – 19 september 2021

Fonden bevilger IKKE midler til

 • Hele uddannelsesforløb
 • Forskningsprojekter eller grundforskning
 • Almindelig understøttelse og pension
 • Grupperejser for studerende
 • Bogudgivelser, filmprojekter, tidsskrifter, magasiner etc.
 • Projekter der primært er udviklet af private/kommercielle virksomheder, herunder konsulenthuse
 • Produktudvikling
 • Fonden støtter ikke statslige og kommunale projekter eller kerneopgaver
 • MBA/EMBA uddannelse
 • Apparatur anskaffelser til forsknings- og undervisningsformål
 • Kunstnerstøtte
 • Partipolitiske projekter
 • Projekter, hvor størstedelen af aktiviteter allerede har fundet sted
 • Aktiviteter der for ansøger udelukkende tjener et indtjeningsmæssigt formål
 • Projekter hvor store dele af budgettet udgøres af høje drifts- og lønudgifter
Online ansøgningssystem